Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nagroda im. S. K. Kuczyńskiego. Edycja 2020. Etap II

Nagroda im. Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego, edycja 2020 – etap II

11 grudnia 2020 r. odbyło się posiedzenie Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. Stefana K. Kuczyńskiego, przyznawanej za polskie książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX w. Był to finał IX edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w 2019 r.

Jury (złożone z Rady Redakcyjnej i Redakcji pisma) przyznało następujące nagrody:

W kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

I nagroda – Piotr Rachwał, Ruch naturalny ludności rzymskokatolickiej w Lubelskiem w świetle rejestracji metrykalnej z lat 1582–1900, Wydawnictwo KUL, Lublin 2019, ss. 1272

II nagroda – Piotr Guzowski, Rodzina szlachecka w Polsce przedrozbiorowej. Studium demograficzne, Prace Centrum Badań Struktur Demograficznych i Gospodarczych Przednowoczesnej Europy Środkowo-Wschodniej, t. 9, Dissertationes, t. 28, Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, Polskie Towarzystwo Historyczne, Białystok–[Warszawa] 2019, ss. 268

III nagroda – Urszula Zachara-Związek, Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy, Wydawnictwa UW, Warszawa 2019, ss. 111

W kategorii Edycje źródłowe i pomoce naukowe:

I nagrodaDokumenty polskie z archiwów dawnego Królestwa Węgier, t. 6: Dokumenty z lat 1531–1540, wyd. i oprac. Stanisław A. Sroka, Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego „Societas Vistulana”, Kraków 2019, ss. LXII+416

II nagrodaGdańska kronika Bernta Stegmanna (1528), komentarz i edycja Julia Możdżeń przy współpracy Kristiny Stöbener i Marcina Sumowskiego, Fontes, t. 117, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2019, ss. CXLV+371

III nagroda„Mam na Pana nowy zamach…”. Wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946–2000, wybór i oprac. Sławomir M. Nowinowski i Rafał Stobiecki przy współpracy Anny Brzezińskiej i Mileny Przybysz-Gralewskiej, t. 1–3, Jerzy Giedroyc, Historycy i Świadkowie Historii, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Association Institut Littéraire „Kultura”, Łódź–Paryż 2019, ss. 928 (t. 1), 1141 (t. 2), 1053 (t. 3)

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności