Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nagroda im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 2019

6 grudnia 2019 r. odbyło się posiedzenie Jury nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX wieku. Był to finał VIII edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w 2018 roku.

Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” przyznało nagrody czterem pozycjom, jedna książka otrzymała wyróżnienie.

W kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

I nagroda – Janusz Bieniak, Zarębowie i Nałęcze, a królobójstwo w Rogoźnie, DiG, Warszawa 2018, ss. 225

II nagroda - Maciej Mikuła, Prawo miejskie magdeburskie (ius municipale Magdeburgensew Polsce XIV-pocz. XVI w. Studium o ewolucji adaptacji prawa, Wydawnictwo UJ, Kraków 2018, ss. 398

III nagroda - Sobiesław Szybkowski, Kościeleccy ze Skępego herbu Ogon i ich protoplaści: studium z dziejów późnośredniowiecznej rodziny możnowładczej, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2018, ss. 570

W kategorii Edycje źródłowe i pomoce naukowe:

I nagroda - Klerycy z ziem polskich, litewskich i pruskich święceni w Rzymie (XVI – pocz. XX w.) [Clerici ex terris Poloniae, Lithuaniae et Prussiae Romae seu Urbe ordinati (saec. XVI ad init. XX)], opr. Stanisław Jujeczka (na podstawie kwerendy archiwalnej wykonanej wspólnie z ks. Henrykiem Gerlicem), Wrocław 2018, ss. 321

wyróżnienie - „Regestra mercatoria”. Rachunki kupców krakowskich z lat 1401-1510, wyd. Agnieszka Bartoszewicz, Marcin Starzyński, „Cracovienses Fontes Minores”, 4, Kraków 2018, ss. 66

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności