Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nagroda im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 2015

11 grudnia 2015 r. odbyło się posiedzenie Jury nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX wieku. Był to finał IV edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w 2014 roku.

Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” przyznało nagrody pięciu pozycjom. W odniesieniu do najlepszej edycji źródłowej było to zarazem wyróżnienie dla całej serii, w której się ukazała ta publikacja.

W kategorii "Edycje źródłowe i pomoce naukowe":

I miejsce - Urzędnicy kujawscy i dobrzyńscy XII-XV wieku. Spisy, oprac. Janusz Bieniak, Sobiesław Szybkowski, red. Antoni Gąsiorowski, Biblioteka Kórnicka, Kórnik 2014

II miejsce - Grażyna Rutkowska, Itinerarium króla Kazimierza Jagiellończyka 1440-1492, Instytut Historii PAN, Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2014

oraz ex aequo Baltazar Opec, Żywot Pana Jezu Krysta (1522), wydali i wstępami opatrzyli Wiesław Wydra i Rafał Wójcik, wstęp ikonograficzny Katarzyna Krzak-Weiss, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014

III miejsce - Najstarsza pleszewska księga radziecka. Zapiski z lat 1485-1519, wydał, przełożył i opracował Adam Kozak, „Wielkopolska dawniej i dziś. Studia, źródła i materiały”, pod red. Andrzeja Gulczyńskiego, [t. 4], Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2014

W kategorii "Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii" przyznano wyróżnienie dla książki Agnieszki Gut, Średniowieczna dyplomatyka wschodniopomorska. Dokumenty i kancelarie Pomorza Wschodniego do 1309 roku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, „Rozprawy i Studia” t. 889, Szczecin 2014.

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności