Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nagroda im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 2018

30 listopada 2018 r. odbyło się posiedzenie Jury nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX wieku. Był to finał VII edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w 2017 roku.

Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” przyznało nagrody sześciu pozycjom.

W kategorii Edycje źródłowe i pomoce naukowe:

I nagroda – Kronika halicko-wołyńska (Kronika Romanowiczów), wydali, wstępem i przypisami opatrzyli Dariusz Dąbrowski, Adrian Jusupović przy współpracy Iriny Juriejew, Aleksandra Majorowa i Tatiany Wiłkuł, Pomniki Dziejowe Polski, Seria II - Tom XVI, IH PAN, PAU, Kraków-Warszawa 2017

II nagroda - [Jacob Heinrich von Flemming] Mémoires concernant l'élection d'Auguste II pour roi de Pologne et les débuts de la guerre du Nord (1696-1702), édition Urszula Kosińska ; traduction Krystyna Zaleska [langue française] et Maria Gołębiewska-Bijak [langue allemande], Neriton, Warszawa 2017, ss. 501

III nagroda - Księgi małoletnich Głównego Miasta Gdańska z XV w., wyd. i komentarzem opatrzył Marcin Grulkowski, Warszawa 2017, ss. 279

W kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

I nagroda - Maciej Zdanek, Uniwersytet Krakowski wobec własnej przeszłości w XV–XVI wieku, Societas Vistulana, Kraków 2017 (Seria Historia et Monumenta Universitatis Jagellonicae, t. VI), ss. 372

II nagroda - Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja polsko-łacińska, oprac. P. Kras, T. Gałuszka OP, Adam Poznański, Lublin, Wydawnictwo KUL, 2017, ss. 292

III nagroda - Paweł A. Jeziorski, Proskrypcja i banicja w miastach pruskich późnego średniowiecza, Warszawa 2017, ss. 334

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności