Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nagroda im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 2017

15 grudnia 2017 r. odbyło się posiedzenie Jury nagrody „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana K. Kuczyńskiego przyznawanej za książki z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz za książkowe edycje źródłowe dotyczące czasów od średniowiecza do XX wieku. Był to finał VI edycji konkursu, w której oceniano książki wydane w 2016 roku.

Jury Nagrody „Studiów Źródłoznawczych” przyznało nagrody sześciu pozycjom.

W kategorii Edycje źródłowe i pomoce naukowe:

 I miejsce – Jerzy Kaliszuk,‘Codices deperditi’. Średniowieczne rękopisy łacińskie Biblioteki Narodowej utracone w czasie II wojny światowej, t. 1-3 (t. 2 w dwóch częściach), Wrocławskie Towarzystwo Miłośników Historii, Wrocław 2016, ss. 685, 1378, 754

II miejsce - Formularz z Uppsali. Późnośredniowieczna księga formularzowa biskupów pruskich, komentarz i edycja Radosław Biskup, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Toruń 2016, ss. 396

III miejsce - Katalog dokumentów i listów królów polskich z Archiwum Państwowego w Gdańsku (Jan Olbracht i Aleksander Jagiellończyk), oprac. Sobiesław Szybkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2016, ss. 237

W kategorii Książki z zakresu źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii:

I miejsce - Arkadiusz Wagner, Superekslibris polski. Studium o kulturze bibliofilskiej i sztuce od średniowiecza do połowy XVII wieku, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, ss. 600

II miejsce - Beata Spieralska‑Kasprzyk, Summae Romanorum barbariei signum. Étude linguistique sur la ‘Chronique’ de Benoît de Saint André, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2016, ss. 381

oraz ex aequo Tadeusz Nowak, Tomasz Pietras, Łęczyccy współrodowcy Oporowskich herbu Sulima do początku XVI wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016, ss. 253

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności