Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Nagroda im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego 2016

9 grudnia 2016 r. miał miejsce finał V edycji konkursu o Nagrodę „Studiów Źródłoznawczych” im. Profesora Stefana Krzysztofa Kuczyńskiego. W jego trakcie oceniano książki opublikowane w 2015 roku, poświęcone czasom od średniowiecza do XX w. Publikacje oceniano w dwóch kategoriach: prac z dziedziny nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa oraz edycji źródłowych. Jury nagrodziło następujące publikacje:

W kategorii Prace z dziedziny nauk pomocniczych historii i źródłoznawstwa:

I miejsce – Roland Czarnecki, Kronika Namysłowa autorstwa Johannesa Frobena jako utwór dziejopisarstwa miejskiego, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015

II miejsce – Marcin Grulkowski, Najstarsze księgi miejskie Głównego Miasta Gdańska z XIV i początku XV wieku. Studium kodykologiczne, Studia i Materiały do Dziejów Kancelarii w Gdańsku, t. 1, seria A: Studia, t. 1, Polskie Towarzystwo Historyczne, Instytut Historii PAN, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015

Wyróżnienie – Jakub Wysmułek, Testamenty mieszczan krakowskich (XIV–XV wiek), Polskie Towarzystwo Historyczne, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2015

W kategorii Edycje źródłowe:

I miejsce – Akta województw poznańskiego i kaliskiego. Lata 1733–1763, wyd. Michał Zwierzykowski, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2015

II miejsce – Tomasz Gałuszka, Henry Harrer’s Tractatus contra Beghardos. The Dominicans and Early Fourteenth Heresy in Lesser Poland, Studia i źródła Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, Kraków 2015

III miejsce – Wioletta Pawlikowska-Butterwick, Liudas Jovaiša, Vilniaus ir Žemaičių katedrų kapitulų statutai, Lietuvių katalikų mokslo akademija, Vilnius 2015

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności