Accessibility Tools

Skip to main content

TOM LVIII, 2020

Rozprawy

Materiały

Recenzje

Игорь Н. Данилевский, Историческая текстология: yчебное пособие, Москва 2018 (Norbert Mika) 269

Adam Izdebski, Średniowieczni Rzymianie i przyroda. Interdyscyplinarna historia środowiskowa, Kraków 2018 (Piotr Oliński) 271

Janusz Bieniak, Zarębowie i Nałęcze a królobójstwo w Rogoźnie, Warszawa 2018 (Marek Smoliński) 275

Łukasz Ćwikła, Ród Prusów w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Sandomierskiem do XVI wieku. Rozsiedlenie – majątki –
kariery, Łódź 2019 (Sobiesław Szybkowski) 279

Marek L. Wójcik, Pieczęcie rycerstwa śląskiego w dobie przedhusyckiej, t. 1–2, Kraków–Wrocław 2018 (Marcin Hlebionek) 283

Ольга А. Климкович, Формуляр старорусских и старобелорусских деловых документов XIV–XVI веков, Витебск
2015 (Maciej Waraczewski) 288

The Correspondence of John of Capistrano, t. 1: Letters Related to the History of Poland and Silesia (1451–1456),
wyd. Paweł Kras, Halina Manikowska, Marcin Starzyński, Anna Zajchowska-Bołtromiuk [współpr. Maria Koczerska,
Marek Daniel Kowalski, Mieczysław Mejor, Letizia Pellegrini, Stephen Rowell, Filippo Sedda], tłum. na ang. Stephen
Rowell, Warsaw–Lublin 2018 (Anna Skolimowska) 290

Pontyfikał  Erazma Ciołka, wyd. ks. Szymon Fedorowicz, Kraków 2019 (Maria Starnawska) 294

Gdańska kronika Bernta Stegmanna (1528), koment. i wyd. Julia Możdżeń, współpr. Kristina Stöbener, Marcin Sumowski, Toruń 2019 (Piotr Okniński) 295

Jakub Niedźwiedź, Poeta i mapa. Jan Kochanowski a kartografia XVI wieku, Kraków 2019 (Roman Krzywy) 297

Lustracja ceł i myt małopolskich z 1565 roku, wyd. Bożenna Wyrozumska, współpr. Marcin Starzyński, indeksy oprac.
Patrycja Wiencierz, Kraków 2019 (Marek Ferenc) 298

Lustracja województwa podlaskiego 1602 roku, wyd. Michał Sierba, Warszawa 2017 (Emil Kalinowski) 300

Magdalena Piskała, Polski świat znaków. Studia o herbarzu Szymona Okolskiego, Warszawa 2017 (Jakub Rogulski) 303

Agnieszka Pawłowska, Ikonografia godeł cechowych na Pomorzu brandenbursko-pruskim, Szczecin 2019 (Tomasz
Kałuski) 305

Pažaislio kamaldulių vienuolyno XVIII–XIX a. vizitacijų aktai, wyd. Mindaugas Paknys, Vilnius 2019 (Jan Bulak) 309

Zapiski krytyczne

Listy jako wyzwanie dla edytora, red. Janusz S. Gruchała, Kraków 2019 (P.W.) 311

Zabytkowe dokumenty uwierzytelnione pieczęciami. Konserwacja i badania, red. Małgorzata Grocholska, Katarzyna Kroczak, Wrocław 2019 (J.J.) 311

Ulrich Huttner, Germanen in frühbyzantinischen Inschriften. Vom Namen der Person zur Identität der Gruppe, „Gephyra”, 16, 2018, s. 185–204 (J.P.-P.) 312

Edictum Theodorici regis. Das „Gesetzbuch” des Ostgotenkönigs Theoderich des Großen. Zweisprachige Gesamtausgabe: Lateinisch und Deutsch, wstęp, koment., wyd. i tłum. Ingemar König, Darmstadt 2018 (J.P.-P.) 312

Marco Cristini, „Eburnei nuntii”. I dittici consolari e la diplomazia imperiale del VI secolo, „Historia. Zeitschrift für Alte Geschichte”, 68, 2019, nr 4, s. 489–520 (J.P.-P.) 313

Andy Hilkens, „The Planks of the Ark”. Isho‘dad of Merv, John Malalas and the Syriac Chronicle Tradition, „Byzantinische Zeitschrift”, 112, 2019, nr 3, s. 861–876 (J.P.-P.)  314

Marcin Pytel, Ze studiów nad początkami klasztoru cystersów w Lądzie. Dokument pochodzący rzekomo z 1174 r., związany z reformą wywłaszczeniową salin wielickich, Czas. Pr. Hist., 71, 2019, nr 1, s. 101–112; tenże, Uwagi nad przekazem dokumentu fundacyjnego klasztoru cystersów w Lądzie, Czas. Pr. Hist., 72, 2020, nr 1, s. 127–142 (T.W.) 314

Agnieszka Bartoszewicz, Urban Literacy in Late Medieval Poland, Turnhout 2017 (P.Wien.) 315

Maciej Mikuła, Prawo miejskie magdeburskie (Ius municipale Magdeburgense) w Polsce XIV – pocz. XVI w. Studium o ewolucji i adaptacji prawa, wyd. 2, Kraków 2018 (A.K.)
Kronika książąt polskich, tłum. i oprac. Jerzy Wojtczak-Szyszkowski, Opole 2019 (M.A.K.) 317

Anna Horeczy, Retoryka włoska w rękopisie z sygnaturą 126 ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej”, 67, 2017, s. 29–75 (H.R.) 317

Poggio Bracciolini, Opowieści ucieszne, tłum. Inga Grześczak, przedm. Marta Wojtkowska-Maksymik, Warszawa 2019 (H.R.) 318

Urszula Zachara-Związek, Łacina późnośredniowiecznych ksiąg ławniczych Starej Warszawy, Warszawa 2019 (A.K.) 318

Paul J. Radzilowski, „Gloriam in ignominiam commutans”. Management of Narrative Time in Two Accounts of the Martyrdom of St. Stanislaus by Jan Długosz, „Medievalia et Humanistica”, New Series, 43, 2018, s. 81–110 (H.R.) ..... 319

Marzena Bogus-Spyra, Najstarsze wizerunki Jana Długosza, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 112, 2019, s. 17–42 (M.M.) 319

Ałła Brzozowska, Biskup płocki Erazm Ciołek (1474–1522), Kraków 2017 (M.S.) 320

Jan Okoń, Rzymska edycja hymnów o św. Kazimierzu z roku 1525 i jej staropolskie tło, „Colloquia Theologica Ottoniana”, 2017, nr 1, s. 91–110 (M.K.) 320

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności