Accessibility Tools

Skip to main content

TOM LIX, 2021

Rozprawy/Studies

Materiały/Materials

Miscellanea

Recenzje/Reviews

Sources for the History of Emotions. A Guide, red. Katie Barclay, Sharon Crozier-De Rosa, Peter N. Stearns, London–New York 2020 (Kalina Słaboszowska) 213

Historie Kościoła Jana Diakrinomenosa i Teodora Lektora, tłum., wstęp i koment. Rafał Kosiński, Adrian Szopa, Kamilla Twardowska, Kraków 2019 (Anna Kotłowska, Jan Prostko-Prostyński) 216

Najstarsze manuskrypty (IX–XVIII w.) i inkunabuły, oprac. Daniel Brzeziński, Grażyna Szumlicka-Rychlik, Płock 2019
(Wojciech Graś) 219

„Latopis nowogrodzki pierwszy” starszej redakcji. Unikatowy zabytek piśmiennictwa staroruskiego i jego polski przekład, oprac. Zofia A. Brzozowska, Ivan N. Petrov, współpr. Jan Morawicki, Łódź 2019 (Paweł Żmudzki) 221

Katalin Szende, Trust, Authority, and the Written Word in the Royal Towns of Medieval Hungary, Turnhout 2018 (Marcin Starzyński) 223

Mariana Goina, The Use of Pragmatic Documents in Medieval Wallachia and Moldavia (Fourteenth to Sixteenth Centuries), Turnhout 2020 (Tomasz Walczak) 225

Sergiej Polechow, Itinerarium wielkiego księcia litewskiego Witolda: 4/5 sierpnia 1392–27 października 1430, „Rocznik Lituanistyczny”, 5, 2019, s. 9–120 (Jarosław Nikodem) 228

Księgi ławnicze Starej Warszawy z lat 1453–1535, red. nauk. Agnieszka Bartoszewicz, [wyd. Agnieszka Bartoszewicz, Krzysztof Mrozowski, Maciej T. Radomski, Katarzyna Warda, Urszula Zachara-Związek], Warszawa 2020 (Adam Kozak) 231

Najstarsze rachunki przemyskie (1472–1510), wyd. i oprac. Anna Łosowska, Michał Schmidt, Przemyśl 2019 (Patrycja Szwedo-Kiełczewska) 234

Marek Wrede, Itinerarium króla Zygmunta III 1587–1632, Warszawa 2019 (Karol Łopatecki) 237

Marek Górny, Potoccy herbu Pilawa w „Traktacie o familiach i koligacjach” Jana Stanisława Jabłonowskiego. Analiza pamięci genealogicznej magnata polskiego, Wrocław 2018 (Jakub Rogulski) 240

Marek Adamczewski, Sfragistyka państwowa i samorządowa II Rzeczypospolitej Polskiej. Geneza niektórych rozwiązań prawnych, Warszawa 2019 (Marek Konstankiewicz) 242

Zapiski krytyczne/Critical notes

Katarzyna Płonka-Bałus, Średniowieczne rękopisy iluminowane Biblioteki i Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie, t. 2: Bawaria, Czechy – Polska, Kraków 2018 (H.R.) 247

Beda Czcigodny, Dzieje Kościoła Anglów / Historia Ecclesiastica gentis Anglorum, wprow., tłum. i oprac. Iwonna Salamonowicz-Górska, indeks Tadeusz Kołosowski, Warszawa 2020 (R.R.) 247

Łacina w Polsce. Średniowieczne piśmiennictwo myślicielskie. Antologia, wybór, wstęp i koment. Juliusz Domański, red. Elżbieta Szablewska, Kraków 2020 (H.R.) 247

Szymon Wieczorek, Galla Anonima opowieść o
 królu Bolesławie i ubogim kleryku. Moraliter, anagogice, allegorice, historice, Rzeszów 2020 (R.R.) 248

Joan A. Holladay, Genealogy and the Politics of Representation in the High and Late Middle Ages, Cambridge–New York 2019 (H.R.) 248

Mirosław Jan Żarowski, Kadłubek. Zaślubiny żalu i wesołości, cz. 1, Wrocław 2020 (R.R.) 249

Marek G. Zieliński, Archiwum Fary Chełmińskiej, Bydgoszcz 2019 (J.J.) 249

Późnośredniowieczne spisy wywołanych z Jawora i Świdnicy, wyd. i oprac. Mateusz Goliński, Kraków 2020 (M.A.K.) 250

Marcin Kuźmicki, Emendacje w tekstach średniowiecznych – problem ich interpretacji i edycji (na przykładzie zapiski sądowej z księgi ziemskiej poznańskiej II), „Linguistica Copernicana”, 17, 2020, s. 239–258 (M.K.) 250

Maciej Woźny, Rycerstwo opolskie do połowy XV wieku, Katowice 2020 (M.A.K.) 251

Agata Kwaśnicka-Janowicz, Staropolska terminologia bartnicza (na tle porównawczym), Kraków 2018 (A.P.) 252

Witold Hake, Dariusz Nowacki, Polskie sygnety herbowe z XV–XX w. w kolekcji Zamku Królewskiego na Wawelu i zbiorach prywatnych, Warszawa 2020 (R.F.-W.) 252

Jacek Pielas, Oleśniccy herbu Radwan w XV–XVII wieku. Z dziejów szlachty małopolskiej doby nowożytnej, Kielce 2020 (B.Cz.) 253

Michał Skoczyński, Nieznany przywilej odpustowy dla parafii św. Mikołaja i św. Barbary w Radzimiu (AGAD, sygn. Dok. Perg. 7410), „Studia Lednickie”, 18, 2019, s. 135–149 (T.W.)  253

Dorota Masłej, Jak rodził się średniowieczny tekst. Tak zwane „Kazania augustiańskie” w perspektywie historyczno-językowej, Poznań 2020 (H.R.) 254

Ewa Kobylińska, Przyczynek do biografii Łukasza z Wilkanowa, doktora obojga praw i teologii (XV/XVI wiek) i dziejów jego księgozbioru, „Rocznik Biblioteki Narodowej”, 51, 2020, s. 243-258 (P.P.-Ż.) 255

Wojciech Świeboda, „Ego librarista”. Działalność Jana ze Skawiny jako bibliotekarza na Wydziale Prawa Uniwersytetu Krakowskiego, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 113, 2020, s. 407–429 (K.F.) 255

Zenon Piech, Stanisław Krzyżanowski – badacz „rzeczy dyplomatycznej w Polsce” czy organizator nauki?, w: Katedra historii polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Odniesienia, interpretacje, pamięć, red. Krzysztof K. Daszyk, Tomasz Kargol, Kraków 2019, s. 145–202 (P.W.) 255

Mieczysław Mejor, Metoda wydawnicza Brygidy Kürbis, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Historicolitteraria”, 20, 2020, s. 154–165 (M.M.) 255

Kronika/Chronicle

© Copyright by Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk
Deklaracja dostępności